Sort by
Sort by

Chính sách Mua Hàng Nestlé

Chính sách Mua Hàng Nestlé đề ra các nguyên tắc cơ bản áp dụng đối với mọi hoạt động mua hàng tại Nestlé. Tài liệu này không cố gắng trả lời câu hỏi "mua như thế nào?" mà thiết lập một tập hợp các nguyên tắc nhằm giúp tất cả những ai đảm nhận hoạt động Mua hàng có thể hiểu rõ hơn về những điều căn bản trong Mua hàng tại Nestlé. Tài liệu cũng giúp tất cả mọi người có làm việc tương tác với bộ phận Mua hàng có thể nắm bắt các thông số và các yêu cầu về bất kỳ hoạt động mua hàng nào trong nội bộ Nestlé vì nó đóng góp vào thành công của Doanh nghiệp chúng ta.

Mỗi Thị trường Nestlé hoặc đơn vị Kinh doanh Nestlé có trách nhiệm rà soát và triển khai chính sách và các thủ tục Mua hàng của mình nhằm bảo đảm sự tuân thủ nhất quán đối với chính sách này.

Áp dụng

Chính sách Mua Hàng Nestlé áp dụng đối với tất cả nhân viên của Nestlé có nhiệm vụ thực hiện các hoạt động mua hàng cho Nestlé hoặc tương tác, trực tiếp hoặc gián tiếp, với bộ phận Mua hàng của Nestlé. Chính sách này cũng áp dụng đối với những người ký kết với Nestlé đại diện thực hiện về việc tiến hành các hoạt động mua hàng cho Nestlé.

Các hoạt động mua hàng bao gồm:

  • tìm nguồn cung ứng chiến lược;
  • chọn lựa và quản lý nhà cung cấp;
  • xác lập và phê duyệt hợp đồng;
  • xác lập và phê duyệt yêu cầu mua hàng;
  • xác lập và phê duyệt đơn mua hàng;
  • nhận hàng.

Chính sách này áp dụng đối với toàn bộ các chi tiêu của Nestlé cho các bên thứ ba, ngoại trừ chi tiêu thương mại. Xem chi tiết Chính sách Mua hàng Nestlé tại đây hoặc English version