Sort by
Sort by

HSCB Nước mắm Maggi

Tên hồ sơ  

Ban tự công bố sản phẩm Nước mắm MAGGI Hảo hạng

Tải hồ sơ

Bản tự công bố sản phẩm Nước mắm MAGGI

Tải hồ sơ

Công văn bổ sung nhãn 50ml cho các sản phẩm Nước mắm MAGGI

Tải hồ sơ
Bản tự công bố và Nhãn sản phẩm nước mắm MAGGI Hảo Hạng - 14.03.2019 Tải hồ sơ
Bản tự công bố sản phẩm MAGGI nước mắm làm từ nguyên liệu tự nhiên - 17.05.2018 Tải hồ sơ
COA sản phẩm MAGGI nước mắm làm từ nguyên liệu tự nhiên* Tải hồ sơ
Nhãn sản phẩm MAGGI nước mắm làm từ nguyên liệu tự nhiên* Tải hồ sơ
Công văn bổ sung bao bì chai 50ml cho các sản phẩm Maggi Nước mắm làm từ nguyên liệu tự nhiên Tải hồ sơ
Thông báo v/v thông báo thay đổi bao bì chai 490 ml cho các sản phẩm Maggi Nước mắm làm từ nguyên liệu tự nhiên - 24.10.2018 Tải hồ sơ
Bản tự công bố sản phẩm MAGGI nước mắm làm từ nguyên liệu tự nhiên đậm đà vị Bắc - 17.05.2018 Tải hồ sơ
COA sản phẩm MAGGI nước mắm làm từ nguyên liệu tự nhiên đậm đà vị Bắc Tải hồ sơ
Nhãn sản phẩm MAGGI nước mắm làm từ nguyên liệu tự nhiên đậm đà vị Bắc Tải hồ sơ
Công văn bổ sung bao bì chai 50ml cho các sản phẩm Maggi Nước mắm làm từ nguyên liệu tự nhiên Tải hồ sơ
Thông báo thay đổi hạn sử dụng của sản phẩm Nước mắm MAGGI làm từ nguyên liệu tự nhiên đậm đà vị Bắc và hài hoà vị Nam - 03.09.2019 Tải hồ sơ
Thông báo bổ sung bao bì của sản phẩm Nước mắm MAGGI làm từ nguyên liệu tự nhiên đậm đà vị Bắc - 02.03.2020 Tải hồ sơ
Bản tự công bố sản phẩm MAGGI nước mắm làm từ nguyên liệu tự nhiên hài hoà vị Nam - 17.05.2018 Tải hồ sơ
COA sản phẩm MAGGI nước mắm làm từ nguyên liệu tự nhiên hài hoà vị Nam Tải hồ sơ
Nhãn sản phẩm MAGGI nước mắm làm từ nguyên liệu tự nhiên hài hoà vị Nam Tải hồ sơ
Công văn bổ sung bao bì chai 50ml cho các sản phẩm Maggi Nước mắm làm từ nguyên liệu tự nhiên Tải hồ sơ
Thông báo v/v bổ sung bao bì hộp quà TẾT cho sản phẩm Maggi Nước mắm làm từ nguyên liệu tự nhiên hài hoà vị Nam - 24.10.2018 Tải hồ sơ