Sort by
Sort by

Nestlé trong xã hội

Nơi Nestlé tạo ra tác động

Mục đích của chúng tôi gắn chặt vào các lĩnh vực trọng tâm: cá nhân & gia đình, cộng đồng và hành tinh.

Ba lĩnh vực này đều liên quan với nhau, và các nỗ lực của chúng tôi dành cho mỗi một lĩnh vực được hỗ trợ thông qua 41 cam kết của chúng tôi. Những cam kết này sẽ cho phép chúng tôi đạt được ba tham vọng của mình vào năm 2030 phù hợp với thời gian biểu của Các Mục Tiêu Phát Triển Bền Vững (SDGs).


CHO CÁ NHÂN & GIA ĐÌNH

Giúp đỡ
50 triệu
trẻ em có cuộc sống lành mạnh hơn
CHO CỘNG ĐỒNG

Giúp cải thiện cuộc sống của
30 triệu
người trong các cộng đồng kết nối trực tiếp với các hoạt động kinh doanh của chúng tôi
CHO HÀNH TINH

Cố gắng giảm thiểu
không
có tác động vào môi trường trong hoạt động sản xuất của chúng tôi


Cách Nestlé hoạt động kinh doanh


Dẫn dắt bởi các giá trị bắt nguồn từ sự tôn trọng, Nestlé hợp tác chặt chẽ với các đối tác để tạo giá trị chung - đóng góp vào xã hội trong khi vẫn đảm bảo sự thành công lâu dài trong kinh doanh. Chúng tôi gọi đó là Tạo Giá Trị Chung, và Nestlé gắn chặt vào mọi hoạt động của mình.