Sort by
Sort by

Tại Việt Nam, chúng tôi ưu tiên tập trung vào 4 lĩnh vực: Hành động chống biến đổi khí hậu, Giải pháp bao bì bền vững, Thu mua có trách nhiệm và Quản lý nguồn nước nhằm thực hiện hóa mục tiêu chung của tập đoàn trong Lộ trình đạt phát thải ròng bằng 0 đến năm 2050.​

Chiến lược của chúng tôi bao gồm các chương trình hành động và can thiệp nhằm đảm bảo rằng chúng tôi không chỉ không tạo tác động tiêu cực mà còn giúp tái tạo và hoàn trả lại tài nguyên cho tự nhiên, và thúc đẩy thực hiện chương trình hành động hướng đến mục tiêu tái sinh cho cộng đồng và cho môi trường mà chúng ta đang sinh sống.

4 LĨNH VỰC ƯU TIÊN CỦA CHÚNG TÔI

  • Hành động chống biến đổi khí hậu
  • Giải pháp bao bì bền vững
  • Thu mua có trách nhiệm
  • Quản lý nguồn nước

Không dừng lại ở phát triển bền vững:

Chúng tôi giúp Bảo tồn, Tái tạo & Tái sinh